Projecten

Proeftuin aardgasvrije wijk Palenstein

Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia, Vidomes en netbeheerder Stedin hebben in 2017 de ‘Green Deal Aardgasvrij Palenstein’ ondertekend. Hierin is de ambitie geformuleerd om vóór 2040 aardgas volledig uit te faseren in de wijk Palenstein in Zoetermeer.

Gemeente Zoetermeer
vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie, outsourcing
Diensten
onderzoeken
Plaats
Zoetermeer
Sector
gemeenten, woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
gemeente Zoetermeer, Vestia, De Goede Woning, Vidomes, Stedin

Meerdimensionaal vraagstuk

Het gaat om circa 1.100 woningen, allen hoge flatgebouwen, en 2 utiliteitspanden. Verschillende factoren spelen mee:

  • Corporatiebezit, particulier bezit en (gemeentelijke) utiliteitsbouw (o.a. kantoren en scholen)
  • Bestaande bouw versus nieuwbouw
  • Verschillende temperatuurniveaus
  • Verschillende aansluitmomenten

Collectief warmte-koudeopslag-systeem

Uit het onderzoek van Merosch is als meest haalbare concept een collectief WKO-systeem naar voren gekomen. Hiermee wordt warmte met behulp van decentrale warmtepompen op complex- of woningniveau op een geschikt temperatuurniveau verkregen. (zie illustratie). Dit concept is vanuit het oogpunt van flexibiliteit, toekomstbestendigheid en duurzaamheid het beste uit de analyse gekomen.

Gezien de verschillende gebouweigenaren en gebouwtypes is vanuit het oogpunt van volledige ontzorging en minimale risico’s als voorkeursvariant gekozen voor volledige outsourcing als exploitatievorm.

Warmtetransitie

Onderdelen van de warmtetransitie waarin Merosch betrokkenen partijen adviseert:

  • Onderzoek naar technische en financiële haalbaarheid van een zeerlaagtemperatuurwarmtenet op basis van een WKO-systeem
  • Advisering van de besluitvorming om te komen tot een gedragen exploitatiemodel
  • Ondersteuning om te komen tot een voorstel voor de aanbesteding van de realisatie van het meest optimale concept

Vervolg: plan van aanpak en aanbesteding

Vervolgens zijn we samen met betrokken partijen en odi het proces verder gaan uitwerken. Denk hierbij aan een technisch onderzoek, het opstellen van schetsontwerpen, tariefstructuren etc. Hier is uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst uit voort gekomen waarin de partijen zich verbinden aan het project. Parallel daaraan zijn ook de aanbestedingsstukken geschreven (selectieleidraad, programma van eisen etc.). De SOK is inmiddels ondertekend en de aanbestedingsstukken zijn gepubliceerd.

Proeftuin Aardgasvrije Wijken

Palenstein is één van de geselecteerde grootschalige Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Dit project heeft een subsidie toegekend gekregen van het ministerie van BZK.

Video Congres Aardgasvrije Wijken (PAW)

Senior adviseur Robbert van Rijswijk vertelt over de techniek in de proeftuin aardgasvrije wijk Palenstein in Zoetermeer. Deze video was onderdeel van het Congres Aardgasvrije Wijken (PAW) op 4 maart 2021.

Projectenoverzicht