Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk verrijst de komende jaren de gezonde, inspirerende en levendige stadswijk Merwede.

Zes private eigenaren en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en vormen samen het eigenarencollectief Merwede. Een collectief met een gezamenlijke visie om in dit gebied nieuw stedelijk leven te creëren. Op basis van de gemeentelijke Omgevingsvisie en de visie van de marktpartijen heeft een ontwerpteam het Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan opgesteld en aangeboden aan het college van B en W. In een stadsgesprek op woensdagavond 29 november a.s. gaan de eigenaren en ontwerpers met de stad in gesprek over het plan.

Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren tussen de 6.000 en 10.000 woningen verrijzen. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van Utrecht wordt opgevangen. De stad groeit van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030.

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Paulus Jansen: “Ik ben blij dat private grondeigenaren en de gemeente intensief samenwerken in één van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen van het land. In de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone betrekken we dit schetsontwerp”.

Het schetsontwerp

Het plan beoogt om van Merwede een creërende en inspirerende stadswijk te maken. Daarom zet het schetsontwerp in op een fijnmazig en autovrij stratenpatroon, op een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en op het in de gebouwplinten huisvesten van voorzieningen, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto’s in deze wijk uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve vervoerswijzen, zoals hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker. Met de aanleg van bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes opent het nu nog introverte gebied zich naar de stad. Het plangebied is gelegen tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Kanaalweg en Beneluxlaan.

De woningen – die variëren in hoogte, omvang en architectuur – bieden plaats aan diverse woningtypen van verschillende prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten. Eén van de keuzes is om Merwede te laten functioneren als proeftuin voor het nieuwe stedelijke leven. Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk. Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken. Vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten zorgen voor creativiteit, levendigheid en ontmoetingen. Onderzocht wordt of en hoe deze functies voor de wijk behouden kunnen blijven.

Ontwikkeling

Voor de realisatie van Merwede ligt geen kant-en-klaar blauwdrukplan op tafel. Het plangebied is immers geen onbeschreven blad, maar een gebied met gebouwen, functies en gebruikers. De ontwikkeling is stapsgewijs en wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Het plan dat nu voorligt, heeft de status van schetsontwerp en is een tussentijds resultaat. Het plan is mede gebaseerd op de stadsgesprekken die het eerste half jaar van 2017 zijn gevoerd. Het eigenarencollectief werkt het schetsontwerp de komende maanden samen met belanghebbenden verder uit tot een voorlopig ontwerp. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal. Het Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan is te bekijken op www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.

-----Einde bericht---- 

  • Voor meer informatie over dit persbericht: Marlous Mok, communicatie adviseur BPD regio Noord-West, 06-46762646
  • Voor meer informatie over de gebiedsontwikkelingen in de Merwedekanaalzone: www.utrecht.nl/merwedekanaalzone
  • Eigenarencollectief Merwede bestaat uit: Janssen de Jong Projectontwikkeling, BPD, Ramphastos, belegger Roto Smeets locatie, M7, VVE Merwede en Gemeente Utrecht
  • Het ontwerpteam bestaat uit marco.broekman, Stad2, OKRA, Goudappel Coffeng, Merosch en Skonk.
  • Lees hier de projectomschrijving vanuit Merosch
  • Op woensdag 29 november om 19.00 uur vindt een stadsgesprek over het schetsontwerp plaats, waar omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners input kunnen geven voor de verdere invulling van het plan. Locatie: De Stadstuin, Europalaan 20.

Beelden: marco.broekman / OKRA

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt