Voor Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) brengt Merosch samen met CE Delft in kaart met welke technieken in 2050 de gebouwde omgeving verwarmd zal worden en welke ingrepen hiervoor nodig zijn in de gebouwen.

Onderzoek binnen de gemeenten

De volgende deelvragen worden in dit project voor zes verschillende gemeenten beantwoord:

  • Welke restwarmtebronnen zijn aanwezig in de gemeente?
  • Wat is per buurt financieel het beste alternatief voor aardgas?
  • Welke mogelijke energie-infrastructuur kan er per wijk aanwezig zijn wanneer aardgas is uitgefaseerd?
  • Welke woningingrepen moeten per buurt worden genomen om de woningen aardgasvrij te maken?
  • Welke vervolgstappen kan een gemeente nemen op basis van deze warmteanalyse?

Er is naar de maatschappelijke afwegingen, geografische beperkingen en de kosten voor en rollen van alle partijen van de verschillende opties gekeken. Wat betekent dit allemaal voor de bewoners? Wie betaalt en doet wat? Wat kunnen/moeten belanghebbenden als woningcorporaties, netbeheerders en de gemeentes doen? Allerlei organisatorische vragen waar naar gekeken wordt, omdat deze energietransitie, naast een technische opgave, vooral een organisatorische opgave is.

“De vraag is niet of we van gas af gaan maar hoe?”

 

All-electric of warmtenetten

Wat blijkt er uit de analyses? Grofweg gezegd is het alternatief voor een gasinfrastructuur: all-electric of warmtenetten. Bij warmtenetten zitten de kosten met name in de grond, voor all-electric in de woning. Daarmee liggen de grootste kosten bij een warmtenet exploitant respectievelijk de bewoner/vastgoedeigenaar. Voor beide alternatieven blijkt dat bij de huidige marktomstandigheden en met de huidige wet- en regelgeving dit financieel een grote uitdaging is.

Ons advies

Tegelijk is het niet de vraag of we van het gas af gaan, maar eerder hoe? Daarom ons advies aan de gemeente: wacht niet op de ideale oplossing die wellicht gaat komen, maar start NU en leer hoe we er gaan komen. Het betrekken van de burger is hierin cruciaal om te komen tot gasloze wijken, met de woningcorporatie als belangrijkste bondgenoot. Enkele voorbeelden van vervolgstappen:

  • Bied samen met woningcorporaties homogene woonwijken aan voor grootschalige NOM-renovaties;
  • Stimuleer en organiseer demonstratieprojecten met bewoners uit de buurt naar all-electric woningen;
  • Stel een (communicatie)plan op waarin duidelijk wordt gecommuniceerd wanneer het gas waar eruit gaat en op welke wijze de gemeente met haar partners de bewoners hierbij gaat helpen.

“Betrekken van burger is cruciaal om te komen tot gasloze wijken” 

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832