Transitievisie Warmte voor Omgevingsdienst Midden-Holland

Met welke technieken zal de gebouwde omgeving in 2050 verwarmd worden? Merosch heeft dit samen met CE Delft voor Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in kaart gebracht. Daarnaast is er gekeken welke ingrepen dan nodig zijn in de gebouwen.

Onderzoek binnen gemeenten Midden-Holland

De volgende deelvragen werden in dit project voor de zes verschillende gemeenten beantwoord:

 1. Welke restwarmtebronnen zijn aanwezig in de gemeente?
 2. Wat is per buurt financieel het beste alternatief voor aardgas?
 3. Welke mogelijke energie-infrastructuur kan er per wijk aanwezig zijn wanneer aardgas is uitgefaseerd?
 4. Welke woningingrepen moeten per buurt worden genomen om de woningen aardgasvrij te maken?
 5. Welke vervolgstappen kan een gemeente nemen op basis van deze warmteanalyse?

Organisatorische opgave

Verder is onderzoek gedaan naar:

 • Geografische beperkingen
 • De maatschappelijke afwegingen
 • De kosten voor en rollen van alle partijen van de verschillende opties

Organisatorische vragen

 • Wie betaalt en doet wat?
 • Wat betekent dit voor de bewoners?
 • Wat kunnen/moeten belanghebbenden als woningcorporaties, netbeheerders en de gemeentes doen?

Dit zijn organisatorische vragen waar naar gekeken is. De energietransitie is, naast een technische opgave, vooral een organisatorische opgave.

“DE VRAAG IS NIET OF WE VAN GAS AF GAAN MAAR HOE?”

Uitkomst: all-electric of warmtenetten

Wat blijkt er uit de analyses? Grofweg gezegd is het alternatief voor een gasinfrastructuur:

 1. All-electric
 2. Warmtenetten

Bij warmtenetten zitten de kosten met name in de grond. Voor all-electric in de woning. Daarmee liggen de grootste kosten bij een warmtenet exploitant respectievelijk de bewoner/vastgoedeigenaar. Voor beide alternatieven blijkt dat, bij de huidige marktomstandigheden en wet- en regelgeving, dit financieel een grote uitdaging is.

Ons advies

Het niet de vraag of we van het gas afgaan, maar hoe? Ons advies aan de gemeente: wacht niet op de ideale oplossing die wellicht gaat komen. Start nú en leer hoe we er gaan komen.

Betrekken burger cruciaal bij #vangaslos
Het betrekken van de burger is cruciaal. De woningcorporatie is hierbij de belangrijkste bondgenoot. Enkele voorbeelden van vervolgstappen:

 • Bied met woningcorporaties identieke woonwijken aan voor grootschalige Nul-Op-de-Meter(NOM)renovaties
 • Stimuleer en organiseer demonstratie all-electricwoningen met bewoners uit de buurt
 • Stel een (communicatie)plan op. Met een duidelijke planning het gas er waar uitgaat. Plus de wijze waarop de gemeente met haar partners de bewoners hierbij helpt.

“BETREKKEN VAN BURGER IS CRUCIAAL OM TE KOMEN TOT GASLOZE WIJKEN”

Terug naar het overzicht

"Mensen zijn geen gevangenen van het lot, alleen van hun eigen denken."
Franklin D. Roosevelt