In opdracht van de gemeente heeft Merosch het PV-systeem financieel en technisch uitgewerkt en de realisatie begeleid.

De gemeente Diemen heeft vanuit haar duurzaamheidsdoelstelling de wens uitgesproken om 10% van haar eigen energieverbruik duurzaam op te wekken. Om deze doelstelling te kunnen realiseren, is men voornemens om onder andere de gemeentewerf te voorzien van een PV-installatie. Hiervoor is reeds subsidie aangevraagd én toegekend in het kader van de SDE+-regeling. In dat kader heeft de gemeente Diemen aan Merosch gevraagd om de PV-installatie te ontwerpen en het gehele aanbestedings- en uitvoeringsproces te begeleiden. Doel van de onze werkzaamheden is dan ook om de PV-installatie voor de gemeentewerf Diemen verder uit te werken tot een ontwerp en om het gehele proces van aanbesteding, uitvoering en oplevering te coördineren en begeleiden.

In de eerste stap zijn de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van een PV-installatie voor de gemeentewerf Diemen nader geïnventariseerd. Hierbij is tijdens een bezoek ter plaatse bekeken wat de mogelijkheden zijn voor een PV-installatie m.b.t. het dak, beschaduwing, elektrische aansluitvermogen, etc. BDA Dakadvies heeft hierbij de mogelijkheden van een PV-installatie in relatie tot het dak en de constructie onderzocht. Daarnaast is de financiële haalbaarheid van een PV-installatie voor de gemeentewerf in kaart gebracht in termen van investeringskosten en opbrengsten.

Aan de hand van de inventarisatie uit stap 1 is besloten om de PV-installatie daadwerkelijk te realiseren en is de installatie verder uitgewerkt tot een technische omschrijving en voorontwerp. Op basis hiervan heeft er een aanbesteding plaatsgevonden en vervolgens hebben wij de uitvoering begeleid. Het PV-systeem is in april 2015 opgeleverd en is hard op weg om de prestaties ten aanzien van de energieopwekking te halen.

 

 

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt