De gemeente Haarlemmermeer gaat haar centrumgebied stevig transformeren.

De gemeente Haarlemmermeer gaat haar centrumgebied stevig transformeren. Hierbij wordt het bestaande raadhuis circulair gerenoveerd en wordt een nieuw stadskantoor gerealiseerd. Gezamenlijk vormen zij het Huis van Haarlemmermeer (totaal circa 15.000 m2 b.v.o.).

Voor de plan- en besluitvorming heeft Merosch een conceptstudie uitgevoerd en gekeken naar de mogelijkheden en technische en financiële consequenties van de verschillende duurzaamheidsambities. Bij de uitwerking van de duurzaamheidsconcepten voor het Huis van HLMRMeer diende onder meer het “Programma Haarlemmermeer Duurzaam 2015-2018” als uitgangspunt. Na inventarisatie zijn drie ambitieniveaus voor zowel het Raad- en Werkhuis geformuleerd. Dit zijn: Basis, Duurzaam en Circulair. Deze worden hieronder kort toegelicht.

Basis

(gasloos, GPR>8)

Met het niveau Basis realiseert de gemeente een gebouw dat gekwalificeerd kan worden als verdergaand dan de minimum eisen van het huidige Bouwbesluit, maar voor nieuw gemeentelijk vastgoed gangbaar en conventioneel. Het verschil tussen het huidige Bouwbesluit en Basis is inhoudelijk en financieel gering. In 2019 wordt het Bouwbesluit geactualiseerd en zullen ook de minimale eisen ten aanzien van duurzaamheid worden verhoogd. Mogelijk wordt daarmee de duurzaamheidsambitie Basis ook het minimale wettelijke kader of overstijgen de eisen uit het geactualiseerde Bouwbesluit deze ambitie. In deze laatste situatie vraagt dit bijstelling van de minimale duurzaamheidsambitie Basis.

Duurzaam

(gasloos, EPC=0, GPR>8,5)

Bij de variant Duurzaam is er verhoogde aandacht voor alle duurzaamheidsthema’s en is sprake van een energieneutraal gebouw. Met de variant Duurzaam zal het Huis van HLMRMeer een aansprekend voorbeeld zijn van duurzaamheid en duurzame renovatie. 

Circulair

(gasloos, energieleverend, maximaal circulair, GPR>9)

Circulaire gebouwen zijn energieleverende gebouwen waarbij, zo veel als mogelijk, gestreefd wordt naar het sluiten van de kringloop ten aanzien van grondstoffen. Met deze variant zal het Huis van HLMRMeer een voorbeeldproject en ambassadeur zijn van een project dat inzet op circulaire innovaties en kennisontwikkeling. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zijn continu in beweging en bieden allerlei kansen. De restwaarde van bouwstoffen, sloopproducten of het gehele gebouw kan een positieve invloed hebben op de huisvestingslasten. De kans is aanwezig dat de restwaarde van bouwstoffen een positieve invloed hebben op de toekomstige waarde dan wel afschrijving van het Werkhuis en Raadhuis. Voor het Werkhuis kan dit een positief effect hebben op de huurprijs. In de berekening van de sloopkosten voor het Raadhuis hebben wij rekening gehouden met gedeeltelijk hergebruik van bouwstoffen. Dit betekent dat sloopbedrijven de vrijkomende bouwstoffen als product verkopen en hierdoor de sloopkosten lager uitvallen dan bij afstorten of verbranden van sloopproducten. In plaats van een energielast kan er bij nieuwe circulaire ontwikkelingen sprake zijn van energiewinst.

Duurzame gunningscriteria

Gegeven het beleid en de ambities van Haarlemmermeer enerzijds en de financiële haalbaarheid en de genoemde meerwaarde anderzijds, is door de gemeente Haarlemmermeer voor de verdere uitwerking gekozen om voor het Raadhuis ten minste de variant Duurzaam en voor het Werkhuis de variant Circulair aan te houden. Momenteel worden de aanbestedingstukken voorbereid en is Merosch betrokken bij de formulering van de duurzame gunningscriteria en prestatie-eisen.

Terug naar het overzicht

"Het is niet genoeg te weten, men moet ook toepassen, het is niet genoeg te willen, men moet ook handelen."
Goethe 1749 - 1832