In Hilversum worden 20 scholen gemonitord, zodat er energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden.

Alberdingk Thijm Scholen wil de bestaande gebouwvoorraad in de regio Hilversum verduurzamen. Een van de eerste stappen hierbij was, het in kaart brengen hoe energiezuinig de huidige gebouwen zijn ten opzichte van elkaar en vergelijkbare schoolgebouwen in Nederland. Vanuit deze analyse (benchmark) ontstond er een overzicht waar, qua energiebesparing de grootste kansen lagen.

Vervolgens zijn de bevindingen van deze benchmark uiteengezet naar vervolgstappen. Door inzichten van het energieverbruik te verkrijgen, door middel van slimme meters en monitoring, kan worden bepaald welke stappen genomen dienen te worden voor energiebesparing. Er wordt per tijdsvlak bekeken waar winst te behalen is.

Tot slot worden de maatregelen toegepast om tot verduurzaming van de gebouwen te komen. Aan de hand van de verkregen informatie door de monitoring van de slimme meters zijn gericht besparingsmaatregelen doorgevoerd.

Terug naar het overzicht

"Logica brengt men van A naar B, verbeelding brengt men overal."
Albert Einstein 1879 - 1955