De gemeente Diemen is voornemens om het bestaande kantorengebied Bergwijkpark Noord duurzaam te herontwikkelen tot een gemengd gebied met ruimte voor wonen en voorzieningen.

Bron: www.hollandpark.nl

De projectontwikkelaar Snippe Projecten is grotendeels eigenaar van het gebied en wil t.b.v. de herontwikkeling circa 3.000 tot 3.500 appartementen realiseren in een hoogstedelijk milieu. Doordat de gemeente Diemen de beleidsambitie heeft om in 2040 energieneutraal te zijn, wil men inzetten op een zo duurzaam mogelijke herontwikkeling van het gebied. Hiertoe zijn al workshops georganiseerd waarin met direct betrokkenen van het gebied is ingegaan op de mogelijkheden om het gebied zo duurzaam mogelijk in te richten. Uit deze workshops zijn een tweetal energiescenario’s naar voren gekomen die in relatie tot de bouwopgave de voorkeur genieten. Middels een toekomstbestendig afwegingskader waarmee de voor- en nadelen van deze twee energiescenario’s inzichtelijk worden gemaakt, wil de gemeente antwoord krijgen op de vraag wat nu, en in de nabije toekomst de belangrijkste duurzame keuzes zijn t.a.v. de energievoorziening.

Merosch heeft een toekomstgericht afwegingskader opgesteld waarin de voor- en nadelen van de twee energiescenario’s inzichtelijk zijn gemaakt, om daarmee te komen tot een plan van aanpak wat ertoe leidt dat er maximaal wordt ingezet op duurzaamheid bij de herontwikkeling van Holland Park (Bergwijkpark Noord). Het eindelijke resultaat is een toekomstbestendig afwegingskader waarmee de projectontwikkelaar wordt aangespoord maximaal in te zetten op duurzaamheid bij de herontwikkeling van het gebied, en de markt wordt uitgedaagd om binnen de gestelde kaders te komen met duurzame oplossingen die maximaal bijdragen aan de beleidsambitie van de gemeente.

Terug naar het overzicht

"Zonder wrijving geen glans"
Ronald Schilt